نياز
۱۳۸۱/٦/۱۳
 
دريابندری؟ يعنی رفت؟ زنگ زدم به خواهرم اما نه خودش بود نه شوهرخواهرم. خواهرزاده ام هم نمی دونست که راسته يا نه. زنگ زدم به دوست عزيزم اما اون هم نمی دونست. ه گ اومد خونه و اون هم خبر نداشت. اما نيما نوشته که نجف دريابندری روز دهم شهريور فوت کرده. می دونم که برای همه مرگ پيش مياد، می دونم که اون هم بايد می رفت همون طور که اخوان رفت، شاملو رفت... ولی چرا من سه روز گذشته و می فهمم؟ چرا همه جا پر بود از مرگ فرهاد و بعد از اين همه گشتن من اين جا و امروز رسيدم به اين خبر؟ حالا دارم هی می گردم دنبال تاييد. که چی بشه؟ که سرم بياد پايينتر؟ غصه غصه به اندازه يک دريای بی بندر غصه....
Niaz

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]