تزم در مورد جرج الیوته، تحلیل آرکی تایپی رمان های جرج الیوت. فصل اولم راجع به اولین رمانش بود: آدام بید. هنوز دارم روی فصل اول کار می کنم. رمان خوشگلیه البته اگه حوصله فضای قرن نوزدهم انگلیس رو داشته باشین.

باید برم آرایشگاه که هیچ وقت حوصله اش رو ندارم. خوبیش اینه که این آرایشگاه هندی که می رم کارشون رو تندتند و بدون حرف زدن انجام می دن. مثل این آرایشگاه ایرانی ها نیست که باید تمام زندگی طرف رو بشنوی و اون هم متقابلاً انتظار داشته باشه تو از سیر تا پیازت رو براش بگی.

بچه ها تطیلی بین دو ترمشونه و خوابن. ساعت ده و سی و پنج صبحه به وقت مالزی. از اون ور تا بوق سگ بیدار می مونن. تعطیلی این جوری بهشون مزه می ده: با برعکس کردن همه روتین های ایام مدرسه.

فعلاً همینا

/ 0 نظر / 26 بازدید